نقطه نظرات و انتقادات" مظلومی"،"بختیاری"،"حجاریان"و "سامری"در خصوص عملکرد سندیکای بیمه گران ایران » رصد شریان های مالی کشور

تمامي اخبار اين سايت در حال انتقال به سايت www.razepool.ir است و در آينده نزديك ديگر خبري رو اين سايت بارگذاري نخواهد شد. » سایبان » نقطه نظرات و انتقادات" مظلومی"،"بختیاری"،"حجاریان"و "سامری"در خصوص عملکرد سندیکای بیمه گران ایران
 
 

 

سایبان : نقطه نظرات و انتقادات" مظلومی"،"بختیاری"،"حجاریان"و "سامری"در خصوص عملکرد سندیکای بیمه گران ایران

 
 

تاریخ انتشار : 20 آذر 1395

 
 
نقطه نظرات و انتقادات" مظلومی"،"بختیاری"،"حجاریان"و "سامری"در خصوص عملکرد سندیکای بیمه گران ایراننقطه نظرات و انتقادات" مظلومی"،"بختیاری"،"حجاریان"و "سامری"در خصوص عملکرد سندیکای بیمه گران ایراننقطه نظرات و انتقادات" مظلومی"،"بختیاری"،"حجاریان"و "سامری"در خصوص عملکرد سندیکای بیمه گران ایراننقطه نظرات و انتقادات" مظلومی"،"بختیاری"،"حجاریان"و "سامری"در خصوص عملکرد سندیکای بیمه گران ایران
گروه سایبان - چهار تن از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه با بیان برخی پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات از عملکرد سندیکا نکات قابل تاملی را برای ادامه حیات این نهاد متشکل از مدیران عامل همه شرکت های بیمه متذکر شدند.
گزارش پایگاه خبری رازپول، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در آستانه انتخابش برای حضور در این کرسی مهم از تنظیمی گزارشی خبر داده است که در جلسه بعدی سندیکا ارائه خواهد شد .این گزارش حاصل عملکرد دو ساله وی در کرسی سندیکا است . بر این اساس و در آستانه برگزاری انتخابات در سندیکا با برخی از مدیران بیمه ای در خصوص عملکرد سندیکا در دوسال گذشته و انتظارات از این نهاد مشارکتی گفت و گو داشتیم.

تحميل عوارض مختلف و ماليات بر ارزش افزوده به صنعت بیمه نشان ميدهد كه سنديكاي بيمه گران نتوانسته از حقوق ابتدايي مترتب بر اعضا دفاع کند
یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی در این خصوص معتقد است : بي شك يكي از پيامدهاي مدنيت پيدايش تشكل هايي است كه در جوامع مختلف با اهداف، وظايف و مسئوليتهاي تعريف شده اي ايجاد مي شوند. بعضي از اين تشكل ها به منظور اهداف كوتاه مدت تشكيل و پس از آنكه به هدف مورد نظر دست مي يابند موضوع فعاليت منتفي گرديده و خودبخود منحل ميشوند بعنوان مثال ستاد انتخاباتي يك كانديدا در جريان يك انتخابات از اين نوع تشكل ها تلقي ميشوند.
وی در ادامه اضافه می کند؛ ليكن تشكل هايي نيز وجود دارند كه براي مدت نامحدودي تشكيل ميشوند و فعاليت آنها به مدت زمان خاصي محدود نميشود. انجمن هاي صنفي، اتحاديه ها، اتاق هاي بازرگاني ، فدراسيونها و سنديكاها از اين دسته اخير تلقي مي شوند.

مظلومی می افزاید: انجمن بيمه گران در اكثر كشورهايي كه صنعت بيمه در آنها ايجاد و توسعه پيدا كرده است از جمله اين تشكل ها هستند. هدف كلي اين انجمن ها حمايت از حقوق اعضاي انجمن و حمايت از صنعت بيمه خواهد بود ليكن نيل به اين اهداف در برگيرنده اهداف مشخص تر بوده واهداف با جزئيات بيشتري را شامل خواهد شد.

انجمن بيمه گران بريتانيا ABI كه يكي از بزرگترين و مطرح ترين انجمن هاي از اين دست هست در درجه اول خود را به عنوان سخنگوي بيمه گران بريتانيا معرفي ميكند و خود را طرف مذاكره با دولت نهادهاي عمومي و نهادهاي تنظيم مقررات و سياست گذاري ميداند و از جمله نقشهايي كه براي خود قائل هست مواردي از اين قبيل را برمي شمرد:
١- ايجاد و ارتقا شفافيت در صنعت بيمه
٢- ايجاد استانداردهاي مورد نياز صنعت بيمه
٣-پشتيباني از بازار رقابتي صنعت بيمه
٤- انتشار نتايج كارشناسي تحقيقات و پژوهش هاي مرتبط با مسايل مبتلا به با صنعت بيمه
٥- مشاركت كارشناسي در مناقشات مربوط به مسايل عمومي و اجتماعي با صنعت بيمه
٦- تأثير گذاري در محيط كسب و كار به منظور حفظ حقوق بيمه گران

به گفته وی با نگاهي به اهداف و وظايف انجمن بيمه گران بريتانيا و ساير تشكل هاي مشابه در دنيا ميتوان نتيجه گرفت كه اكثريت اين انجمن ها معتقدند كه حمايت از بيمه گذاران نتيجه و پيامد حمايت از بيمه گران خواهد بود چرا كه بيمه گذاران در زنجيره اي قرار ميگيرند كه مهمترين حلقه اين زنجيره بيمه گران هستند و تضعيف اين حلقه از زنجيره، تضعيف كل زنجيره صنعت بيمه را در پي خواهد داشت.

مظلومی در پایان اذعان دارد که سنديكاي بيمه گران ايران كه يكي از تشكل هاي قديمي در كشور به شمار ميرود پس از شروع مجدد فعاليت شركتهاي خصوصي بيمه مجددا در سال ١٣٨٣ خورشيد فعاليت خود را آغاز كرد ليكن تحميل عوارض مختلف به صنعت بيمه و نيز تحميل ماليات بر ارزش افزوده در طي اين سالها نشان ميدهد كه سنديكاي بيمه گران نتوانسته است از حقوق ابتدايي مترتب بر اعضا خود در زمان مورد نياز دفاع لازمه را بعمل آورد.

به گفته وی لازم است سنديكا حضور مفيد و مؤثر در زمان تدوين قوانيني از قبيل قوانين برنامه پنج ساله توسعه، قانون بودجه سالانه، و هر نوع قوانيني كه به نحوي در برگيرنده مسائل مربوط به صنعت بيمه ميباشد، داشته باشد.
همچنين حضور مفيد و موثر سنديكا در تهيه ، تدوين و تصويب تك تك آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه از مهمترين و ضروري ترين وظايف سنديكا ميباشد.
براي دستيابي به اين موارد لازم است سنديكاي بيمه گران وحدت و هم بستگي بين اعضاي خود داشته باشد. اظهار نظرهاي مختلف و گاه متناقض بيشك باعث تضعيف مواضع سنديكا خواهد گرديد.
جلسات منظم و هدفمند كميسيونهاي سنديكا و دستيابي به نظر واحد در موضوعات مختلف مربوط به صنعت بيمه و إبراز اين نظرات بدون ملاحظه كاري و حضور مؤثر در فضاي رسانه اي باعث خواهد شد كه صنعت بيمه بتواند به جايگاهي كه شايسته اين صنعت است دست يابد.
دبیر کل فعلی سندیکا فردی سالم است
در همین زمینه مجید بختیاری مدیرعامل بیمه دی نظرات خود در خصوص سندیکای بیمه گران ایران را به صورت تیتروار بر می شمرد و می افزاید:
۱. آقای اولیا از نظر کلی شخصیتی سالم ، در حد قابل قبولی صادق و خوش مرام است.
۲. ایشان تجربه های با اهمیتی در سمت های حاکمیتی (استاندار ، نمایندگی مجلس ، مدیریت های تخصصی در وزارت نیرو و........ ) داشته و می تواند لابی گری خوبی با ارکان حاکمیت داشته باشد.
۳. دو سال زمان برای شناخت اجزا ، ارکان ، کارکرد ، ساختار و بصورت کلی فضای صنعت بیمه ارزشمند است و حیف است این تجربه تلف شده و باز هم از نو شروع کنیم اتفاقا الان ایشان می تواند مفید واقع شود. (ثبات مدیریت و ......).
۴ . عملکرد کلی ایشان نمره بدی نمی گیرد آن هم در اولین تجربه حضور در صنعت بیمه.
البته که همه افراد و مدیران دارای نقاط ضعف و قوت هستند، و در همین زمینه پیشنهاد می کنم تلاش برای رفع نقاط ضعف به جای تعیین جایگزین صورت گیرد.


اختیارات اعضای کمیته راهبردی سندیکا افزایش یابد
البته مسعود حجاریان مدیرعامل سابق بیمه ملت و رئیس انجمن بیمه گران حرفه ای مشکل سندیکا راساختار ارکان آن می داند و معتقد است که ساختار فعلی تصمیم گیری را تقریبا ناممکن کرده است .
وی اضافه می کنم با همه محدودیتها ، باید اعلام کنم که دبیرکل و کارکنان سندیکا ، به واقع عملکرد بسیار خوبی داشته اند .
حجاریان با بیان اینکه اعضای جدید کمیته راهبردی سندیکا انتخاب شدند،اضافه می کند که از این شرایط استفاده کرده و از شورای عمومی سندیکا تقاضا می کنم که اختیارات این کمیته را افزایش دهند تا نظیر هیات مدیره بتواند تصمیمات سندیکا را اتخاذ کند و شان سندیکا و صنعت بیمه را ارتقاء داده و به جایگاه درخور آن برساند .

تغییر در ساختار شائبه سوق پیدا کردن عملکرد سندیکا به سمت منافع عده ای محدود را در پی خواهد داشت

مهدی سامری،مشاور طرح و برنامه و نوآوری سندیکا با اشاره به اینکه به نظر می رسد سندیکا در این مدت عملکرد خوبی داشته است، به خبرنگار ما می گوید: اما تا زمانی که یک سری وظایف ذاتی از حوزه نهاد ناظر به سندیکا منتقل نشود این نهاد نمی تواند نقش آفرینی موثری در حوزه نرخ گذاری، تنظیم آیین نامه ها و ... داشته باشد .

وی ادامه می دهد که به نظر می رسد جای خالی سندیکا در تهیه و تدوین آیین نامه ها محسوس است و انتقال برخی از وظایف بیمه مرکزی به این نهاد می تواند سندیکا را مسلح و تبدیل به نهادی که تاثیر بیشتری در حوزه شرکت ها دارد، کند.
سامری با بیان اینکه بخشی از این وظایف می تواند به خودنظارتی در شرکت های بیمه بیانجامد، اذعان دارد که این رهیافت کمک می کند تاسندیکا با توافق شرکت ها به تدوین برخی دستورالعمل ها بپردازد و با مشارکت شرکت ها در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل هادر اجرای آن ها هم انعطاف بیشتر و مشارکت بیشتر را شاهد خواهیم بود.

وی در خصوص ارکان سندیکا معتقداست؛ سندیکا و شخص دبیرکل باید آزادی عمل بیشتری داشته باشد. این مقام آگاه با نظر عده ای که متعقدند باید نهادهای بالادستی در سندیکا مستقر شود مخالف است و اضافه می کند هر قدر نهادهای بالا دستی متعددی برخلاف نظر عده ای که متعقدند شورای عمومی و هیات مدیره در سندیکا مستقر باشد ایجاد شود شرایط کار برای دبیر کل سخت سخت تر خواهد شد و دبیر کل باید شخصیتی غیر وابسته به نهاد و گروهی خاص باشد .

سامری در پایان می گوید : اگر قرار باشد تنها چند نفر از شورای عمومی متشکل از مدیران عامل همه شرکت های بیمه خارج شوند و در هیات مدیره مستقر شوند امکان دارد که شائبه سوق پیدا کردن عملکرد سندیکا به سمت منافع عده ای محدود ایجاد شود و این خطر بزرگی برای از هم پاشیدگی ایجاد می کند و تاکید می کنم شخص دبیر کل باید استقلال عمل داشته باشد و این استقلال عمل زمانی ایجاد می شودکه یک سری از ابزارها از طریق سبک کردن بدنه بیمه مرکزی در اختیار سندیکا قرار گیرد.

 
 

 

 Share  | نسخه چاپی| مجموع امتیازات  : 490| 
 
 

اخبار مرتبط :

 
 

 

 • ورود همتی به انتخابات سنديكا/موضع «تحسیر ...
 • اوليا سنديكاي بيمه را ترك مي كند/ مقصد بعد ...
 • پیشنهاد یکی از مدیران عامل برای حل مشکل ب ...
 • وضعيت نظارت بر بيمه های ایران در قياس با ن ...
 • نامه سندیکای بیمه گران به رئیس کل برای اف ...
 •  
   
   

   
   

  نظرات کاربران (0)

   

   

   

   
   
  ارسال نظر
     
   

  پربازدیدترین

  طنین

  |

   مدیران عامل چند شغله صنعت بیمه - 1/ از البرز و پاسارگاد تا سامان،سینا، رازی و کارآفرین

   چگونه می‌توانیم تقاضای مردم برای پوشش‌های بیمه‌ای را افزایش دهیم؟
   

   در جدال جذب سپرده های بانکی کدام بانک ها رشد بیشتری داشتند؟

  خرید آگاهانه بیمه

  سایر اخبار

  » تکلیف قانونی مستاجری که موجر در پایان مدت اجاره ودیعه‌اش را نمی‌دهد
  »
  » کلاهبرداری بالای 100 میلیون، مشمول مرور زمان نمی شود
  »
  » چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟
  »
  » چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟
  »
  » چه نوع معامله ای از نظر قانون، معامله ربوی است و مجازات آن چیست؟
  »
  » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت کیفری نخواهد شد
  »
  » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت خوردن، کیفری نخواهد شد
  »
  » پرداخت خسارت تصادف درصورت امتناع بیمه، بعهده کیست؟
  »
  » ورّاث می‌توانند پیگیر معاملاتی که بدون شرایط قانونی انجام شده، بشوند/
  »
  » بانک های ملی و ملت تسهیلات یک میلیون تومانی به ودیعه گذاران عمره پرداخت می کنند
  »
  » سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک
  »
  » مهلت اقدام علیه صادرکننده چک برگشتی تا چه زمانی است؟
  »
  » دیه ستون فقرات و نخاع چگونه محاسبه می‌شود؟
  »
  » دیه دنده و ترقوه چگونه محاسبه می‌شود؟
  »
  » آیا خریدارِ "مال غیر" هم ضامن است؟

  نیازمندیها

   

  اپلیکشن اندروئید