آغاز ثبت نام دوره دوازدهم اعطاي پروانه فعاليت ارزيابي خسارت بيمه اي /مهلت ثبت نام از 19 تیرماه » رصد شریان های مالی کشور

ما را از طریق آدرس Razepool@ در تلگرام دنبال کنید » سایبان » آغاز ثبت نام دوره دوازدهم اعطاي پروانه فعاليت ارزيابي خسارت بيمه اي /مهلت ثبت نام از 19 تیرماه
 
 

 

سایبان : آغاز ثبت نام دوره دوازدهم اعطاي پروانه فعاليت ارزيابي خسارت بيمه اي /مهلت ثبت نام از 19 تیرماه

 
 

تاریخ انتشار : 15 تير 1395

 
 
در زمينه هاي تخصصي مالي و بدني وسايل نقليه موتوري زميني و تخصصي درمان
بيمه مركزي ج.ا.ايران در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمة مركزي ايران و بيمه گري و بر اساس آيين‎نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه اي (شماره ۸۵) مصوب شوراي عالي بيمه و مقررات مكمل‎ آن، به منظور بهره مندي از نيروهاي متخصص و كارآمد در جهت تعميم و گسترش بيمه و پيشبرد عرضة خدمت و فعاليت‎هاي بيمه اي، به متقاضيان واجد شرايط طبق آيين نامه مذكور پروانة فعاليت ارزيابي خسارت بيمه اي اعطاء مي‎نمايد.
تعريف ارزياب خسارت بيمه‎اي موضوع ماده ۱ آيين نامه: ارزياب خسارت بيمه اي شخص حقيقي يا حقوقي مستقلي است كه داراي پروانه ارزيابي خسارت بيمه اي از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مجاز به بررسي و تحقيق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت، تعيين مقدار خسارت و تشخيص ميزان تعهد بيمه‎گر طبق شرايط بيمه نامه و نيز مذاكره براي تعديل و تسويه خسارت بيمه اي مي باشد.

براي دريافت پروانه ارزيابي خسارت بيمه اي متقاضيان بايد واجد شرايط زير باشند:
شرايط عمومي متقاضيان:
۱. تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛
۲. عدم اعتياد به مواد مخدر به تأييد مراجع ذيربط؛
۳. انجام خدمت وظيفه عمومي و يا ارائه كارت معافيت دائم براي آقايان؛
۴. داشتن حداقل ۲۵ سال سن؛
۵. نداشتن سوء شهرت؛
۶. نداشتن سوء پيشينة كيفري و سابقة ارتكاب يا معاونت در يكي از جرائم ارتشاء، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي، جعل و تزوير ، تدليس، پولشويي، تباني و يا مداخله در معاملات دولتي و اخلال در نظام اقتصادي و جرايم موضوع مادة ۶۴ قانون تأسيس بيمة مركزي ايران و بيمه‎گري؛

شرايط اختصاصي متقاضيان:
۱. داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس (مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)؛
۲. داشتن‌ حداقل سه سال سابقة كار مفيد در ارزيابي و كارشناسي‌خسارت در زمينه‌تخصصي مورد تقاضا به‌ تشخيص بيمة مركزي جمهوري اسلامي ايران، براي دارندگان مدرك معتبر تحصيلي حداقل ليسانس؛
۳. دارندگان مدارك تحصيلي معتبر ديپلم و فوق ديپلم با حداقل ۱۵سال سابقه كار مفيد در ارزيابي و كارشناسي خسارت در زمينه تخصصي مورد تقاضا؛
۳. موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه حضوري تخصصي بيمة مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
۴. گذراندن دوره آموزشي تخصصي و توجيهي طبق دستورالعمل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران.

نحوه تهيه گواهي سابقه كار :
متقاضيان محترم، در اجراي بند ۸ يا تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۳ آيين نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه اي (شماره ۸۵) بايد گواهي سابقه كار مفيد خود را فقط برمبناي فرم زير تهيه نموده و سپس آن را در زمان ثبت نام الكترونيكي در سامانه سنهاب بارگذاري نمايند.

گواهي سابقه كار آقا/خانم......................
گواهي مي شود در اجراي ماده ۳ آيين نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه اي مصوب شوراي عالي بيمه (شماره ۸۵) آقاي/خانم ................... فرزند........... با شماره ملي ..................... از تاريخ ......................... تا تاريخ ........................ جمعاً به مدت ............ سال داراي سابقه كار ارزيابي و كارشناسي خسارت مفيد در زمينه تخصصي ........................... مي باشد.

مرجع صادركننده گواهي: اداره كل امور اداري

تذكرات:
۱. هر متقاضي صرفاً مجاز به ثبت نام در يك رشته‎ تخصصي مي‎باشد.
۲. به گواهي سابقه كار، صادره از سوي شعب و مراكز استان شركت هاي بيمه ترتيب اثر داده نمي شود.
۳. مرجع رسمي اطلاع رساني¬آزمون، سايت بيمه مركزي ج.ا.ايران www.centinsur.ir مي باشد لذا متقاضيان بايد به منظور اطلاع از وضعيت خود، بصورت هفتگي به سايت مذكور مراجعه نمايند.
۴. نظر به اهميت الزامات مندرج در ماده ۷ آيين نامه شماره ۸۵ شوراي عالي بيمه و تبصره (۱) اين ماده مفاد آن موكداً به شرح زير يادآوري مي شود:
" اعضاء هيئت مديره، مدير عامل يا كارمند شاغل (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي) موسسات بيمه، بيمه‌مركزي، نمايندگان حقوقي بيمه، دلالان رسمي حقوقي بيمه، دفاتر ارتباطي و يا ساير ارزيابان خسارت بيمه‌اي حقوقي و همچنين نمايندگان بيمه حقيقي و دلالان رسمي بيمه حقيقي نمي‌توانند ارزياب خسارت بيمه‌اي حقيقي يا موسس و عضو موسسه غير تجارتي ارزيابي خسارت بيمه‌اي يا مدير عامل، عضو هيات مديره، مسئول شعبه و كارمند ارزيابان خسارت بيمه‌اي حقوقي باشند.
تبصره ۱ ماده ۷- ارزياب خسارت بيمه‌اي حقيقي يا موسس و عضو موسسه غير تجارتي ارزيابي خسارت بيمه‌اي يا مدير عامل، عضو هيات مديره، مسئول شعبه و كارمند ارزيابان خسارت بيمه‌اي حقوقي نمي¬توانند سهامدار عمده (بيش از ۵ درصد) موسسات بيمه، نمايندگي بيمه حقوقي، دلال رسمي بيمه حقوقي و نيز ساير ارزيابان خسارت بيمه‌اي حقوقي باشند.

مواد آزمون:
۱. مجموعه قوانين و مقررات بيمه هاي بازرگاني
۲. اصول و كليات بيمه هاي بازرگاني
۳. آيين نامه هاي ذيربط شوراي عالي بيمه
۴. فرايند ارزيابي خسارت بيمه اي
۵. ساير مهارتهاي لازم در ارزيابي خسارت در زمينه تخصصي مورد تقاضا
توضيح: از شركت كنندگان در آزمون كتبي كه حد نصاب نمرة حداقل نمره ۶۰ از ۱۰۰ را كسب نمايند، براي انجام مصاحبه تخصصي دعوت بعمل خواهد آمد.

نحوه و ضوابط ثبت نام:
نحوه و مهلت ثبت نام: متقاضيان براي ثبت نام بايد به صورت اينترنتي از تاريخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ لغايت ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ به سايت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به آدرس www.centinsur.ir مراجعه نمايند.
- ثبت نام به صورت مراجعه حضوري به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد.
تاريخ آزمون كتبي: آزمون كتبي در تاريخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ رأس ساعت ۹ صبح برگزار مي شود و متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون وآگاهي از مكان برگزاري آزمون از روز ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ لغايت ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ به سايت مذكور مراجعه نمايند.
لازم به ذكر است وجه ثبت نام به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ريال مي باشد كه از طريق سامانه ثبت نام الكترونيكي و با داشتن رمز دوم امكان پذير مي باشد.
ضمناً به مداركي كه ناقص باشد ترتيب اثر داده نمي شود و وجه پرداختي مسترد نخواهد شد.
"جهت ثبت نام از تاريخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ اینجااينجا را كليك كنيد"

 
 

 

 Share  | نسخه چاپی| مجموع امتیازات  : 3166| 
 
 

اخبار مرتبط :

 
 

 

 • مصوبه جديد شوراي عالي بيمه در مورد مكمل آ ...
 • شرکت های بیمه ملزم به ارائه صورت هاي مالي ...
 • شورای عالی بیمه آیین نامه 90 را اصلاح کرد+ج ...
 • خدمات رساني بيمه پارسيان در ايام تعطيلات ...
 • گلایه تلویحی وزیر اقتصاد در مجمع بیمه مر ...
 •  
   
   

   
   

  نظرات کاربران (0)

   

   

   

   
   
  ارسال نظر
     
   

  پربازدیدترین

  » یک بانک مجاز متولی موسسه «آرمان»می‌شود
  » پرداخت های میلیاردی موسی الرضا به یک شخص در بیمه میهن
  » دو کارگزار اثرگذار در زمان مدیریت «مظلومی» در بیمه رازی را بشناسید/ه ...
  » ضرب الاجل بورسی برای ارائه صورت های مالی بانک ها و بیمه ها بر اساس است ...
  » افشای جزییات جدید پرونده تخلفات بابک زنجانی/ شخصی که در راس یک دستگا ...
  » منابع مالی بانک شهر در اختیار عمران و آبادانی شهرها قرار دارد

  طنین

  |

   مدیران عامل چند شغله صنعت بیمه - 1/ از البرز و پاسارگاد تا سامان،سینا، رازی و کارآفرین

   چگونه می‌توانیم تقاضای مردم برای پوشش‌های بیمه‌ای را افزایش دهیم؟
   

   در جدال جذب سپرده های بانکی کدام بانک ها رشد بیشتری داشتند؟

  خرید آگاهانه بیمه

  سایر اخبار

  » تکلیف قانونی مستاجری که موجر در پایان مدت اجاره ودیعه‌اش را نمی‌دهد
  »
  » کلاهبرداری بالای 100 میلیون، مشمول مرور زمان نمی شود
  »
  » چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟
  »
  » چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟
  »
  » چه نوع معامله ای از نظر قانون، معامله ربوی است و مجازات آن چیست؟
  »
  » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت کیفری نخواهد شد
  »
  » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت خوردن، کیفری نخواهد شد
  »
  » پرداخت خسارت تصادف درصورت امتناع بیمه، بعهده کیست؟
  »
  » ورّاث می‌توانند پیگیر معاملاتی که بدون شرایط قانونی انجام شده، بشوند/
  »
  » بانک های ملی و ملت تسهیلات یک میلیون تومانی به ودیعه گذاران عمره پرداخت می کنند
  »
  » سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک
  »
  » مهلت اقدام علیه صادرکننده چک برگشتی تا چه زمانی است؟
  »
  » دیه ستون فقرات و نخاع چگونه محاسبه می‌شود؟
  »
  » دیه دنده و ترقوه چگونه محاسبه می‌شود؟
  »
  » آیا خریدارِ "مال غیر" هم ضامن است؟

  نیازمندیها

   

  اپلیکشن اندروئید